ابرهای بارانی

اشکال مختلف ابرها نشان دهنده چه چیزی می باشند؟!
اشکال ابرها و اشکال مختلف ابرها نشان دهنده چیست و نشانه های اشکال مختلف ابرها و ابرهای سیاه و تیره.