بودجه های سنواتی

نقشه های جدید برای قطع یارانه دهک های مختلف
حذف یارانه نقدی و جزئیات حذف یارانه ها و حذف یارانه بگیران و اخبار یارانه های نقدی و تکلیف یارانه ها و یارانه سال 98 و یارانه سال جدید.