دخالت های خانواده همسر

همسرم بیش از حد وابسته مادرش است چه کنم؟
وابستگی همسر به خانواده و وابستگی شدید همسر به خانواده و مادرش و کاهش وابستگی همسر به مادر و خانواده اش و انواع وابستگی به خانواده رادر بخوانید.