دعاء مستجاب مجرب

3 دعای مجربی که بدون شک مستجاب می شود
دعای که مستجاب می شود و دعای مجرب و دعای سریع الاجابه و دعای که سریع مستجاب می شود و دعای پدر و مادر را بخوانید.