دلایل حضور امام زمان

از کجا بدانیم که امام زمان (عج) وجود دارد؟
امام زمان و از کجا بدانیم که امام زمان (عج) وجود دارد و آیا امام زمان (عج) وجود دارد و دلایل آن را بخوانید.