دلیل خواندن سوره حمد در نماز

دلیل خواندن سوره حمد در نماز چیست؟
سوره حمد و دلیل خواندن سوره حمد در نماز چیست و چرا باید در نماز حتما سوره حمد خوانده شود را بخوانید.