ربای حلال چیست

ربای حلال چیست و بین چه کسانی حلال می شود؟
ربا و شرایط ربا گرفتن و موارد حلال بودن ربا و معاملات ربوی (ربا) بین چه کسانی جایز و حلال است و ربای حلال در کلام مراجع تقلید را بخوانید