روش های تنبیه کودک

چطور بدون تخریب اعتماد به نفس کودک او را تنبیه کنیم؟
راه تنبیه کودک وتنبیه کودک بدون تخریب اعتماد به نفس و روش های تنبیه کودک بدون آسیب زدن به اعتماد به نفس او را مشاهده نمایید.