زن زندگی کیست؟

زن زندگی واقعی چه ویژگی دارد؟
ویژگی زن زندگی و بهترین خصوصیات اخلاقی یک زن نمونه و یک زن خوب چه خصوصیاتی باید داشته باشد و معیار انتخاب همسر برای مردان.