سخنرانی

چرا ما از گوش دادن به موسیقی لذت میبریم؟
موسیقی و موسیقی چه تاثیری روی مغز ما میگذارد و چرا ما از گوش دادن به موسیقی لذت میبریم و علت لذت بردن از موسیقی و چرایی لذت بردن از موسیقی و گوش دادن به موسیقی در.