ضرر حمام در این ساعت از روز

این ساعت از روز حمام نروید که بسیار ضرر دارد !
ضرر حمام و عوارض حمام رفتن در غروب و عصر و فواید دوش گرفتن در شب و مضرات دوش گرفتن در شب و زمانی که حمام رفتن ضرر دارد را بخوانید.