عبدالله روا و مادرش

عبدالله روا مجری محبوب تلویزیون و گذری بر زندگی وی
عبدالله روا و بیوگرافی عبدالله روا و زندگینامه عبدالله روا و همسر عبدالله روا و مصاحبه با عبدالله روا و عبدالله روا مجری تلویزیون و خانواده ی عبدالله روا و abdollah rava.