عجیب ترین صخره های جهان

سنگ سماور ؛ عجیب ترین سنگ ایران در علم کوه
سنگ سماور علم کوه و سنگ سماور مازندران و عجیب ترین صخره های جهان و سنگ سماور جاذبه گردشگری علم کوه و مسیر سنگ سماور علم کوه.