فروش آپارتمان به چند نفر

فروش یک آپارتمان به 8 نفر! + جزئیات
فروش آپارتمان و جزئیات فروش یک آپارتمان به هشت نفر و صحبت های سرهنگ گودرزی درباره این موضوع را مشاهده نمایید.