قطعی اینترنت

دلیل کندی و قطعی اینترنت چیست؟
قطعی اینترنت و کندی سرعت اینترنت و قطع شدن اینترنت را بخوانید.