نفر اول تا پنجم عصر جدید

نفرات اول تا پنجم برنامه عصر جدید + آراء و جوایز
برنده اصلی عصر جدید و فینالیست اصلی عصر جدید و نفر اول عصر جدید و نفر اول تا پنجم عصر جدید را بخوانید.