واحد پول پارسه

واحد پول خُرد جدید ایران چه نام دارد؟
واحد پول خرد ایران و اسم واحد پول خرد ایران و واحد پول رسمی ایران را بخوانید.