پاداش بازنشستگان فرهنگیان

خبر جدید از پرداخت پاداش بازنشستگان فرهنگیان
پاداش بازنشستگان فرهنگیان و زمان پرداخت پاداشت بازنشستگان آموزش و پرورش و خبر جدید از پرداختی های بازنشستگان فرهنگی.