کاهش قیمت مسکن

قیمت مسکن کاهش چشمگیری خواهد داشت ؟
کاهش قیمت مسکن و کاهش قیمت مسکن در سال 98 و وضعیت قیمت مسکن امسال را بخوانید.