در کعبه

چه موقع درهای رحمت الهی گشوده می‏ شود ؟
درهای رحمت الهی و عموامل گشوده شدن درهای رحمت الهی و رحمت الهی و درهای رحمت الهی درحال بسته شدن و باز شدن در های رحمت الهی را بخوانید.