یک فنجان چای تازه دم

چای و چای تازه دم و طنز چایی میخورم و شعرهای خنده دار و طنز و طنزجالب چایی میخورم را بخوانید.
یک فنجان چای تازه دم

شعرطنزچای تازه دم

چون شوم بیدار، چایی می خورم
در فراق یار، چایی می خورم!
هر که در بیکاری اش کاری کند!
من شوم بیکار، چایی می خورم
عمدتاً او قهوه می نوشد وَ من
لحظه دیدار، چایی می خورم
توی مهمانی است چیز مختلف!
من ولی هر بار، چایی می خورم
چیپس گاهی می خورم همراه فیلم

چای
لحظه اخبار، چایی می خورم
گاه پیش آید که با یک عده ای
از سرِ اجبار چایی می خورم
گر به من اسپرسو یا رانی دهند
باز هم انگار چایی می خورم
گر روَم با دوستانم ترکیه!
من فقط در «بار»، چایی می خورم!
در قیامت توی «کافه مولوی»
عصر با عطار چایی می خورم!

یک فنجان چای تازه دم

منبع : namnak.com