نوع رابطه ی جنسی

این نوع رابطه ی جنسی هوش را افزایش می دهد!
بهترین نوع رابطه جنسی ، داشتن یک رابطه ی جنسی سالم ، تاثیر رابطه ی جنسی بر روی مغز و هوش را ببینید.