مکروه دراصطلاح فقه اسلام به چه معناست

مکروه ومکروه چیست ومکروهازنظر فقه ومنظور از مکروه ومکروه از نظر معناوحکم مکروه وعمل مکروه رادر بخوانید
مکروه دراصطلاح فقه اسلام به چه معناست

منظور از مکروه چیست؟

مکروه دو معنی دارد :

الف- معنای مکروه در عبادت :

مکروه در عبادات به معنای این است که انجام عمل مکروه ثواب عبادت را کمتر می کند، مثلا تلاوت قرآن برای فرد جنب و یا خانم هایی که در عادت ماهیانه هستند، مکروه است یعنی ثواب تلاوت قرآن کریم برای آنان کمتر است.

مکروه چیست

ب- معنای مکروه در غیر عبادت :

مکروه در غیر عبادت به معنای آن است که انجام ندادن عمل مکروه بهتر از انجام دادنش می باشد، مثلا ایستاده آب خوردن در شب کراهت دارد یعنی گرچه آب خوردن در حال ایستاده در وقت شب حرام نیست اما بهتر است از انجام آن خودداری شود.

 

مکروه دراصطلاح فقه اسلام به چه معناست

منبع : namnak.com