مجری تلویزیون

بهمن هاشمی مجری تلویزیون عزادار شد
بهمن هاشمی و بهمن هاشمی عزادار شد و بهمن هاشمی مجری و درگذشت مادر بهمن هاشمی مجری تلویزیون و مادر بهمن هاشمی درگذشت در.
عبدالله روا مجری محبوب تلویزیون و گذری بر زندگی وی
عبدالله روا و بیوگرافی عبدالله روا و زندگینامه عبدالله روا و همسر عبدالله روا و مصاحبه با عبدالله روا و عبدالله روا مجری تلویزیون و خانواده ی عبدالله روا و abdollah rava.