احسان علوان زاده

علوان زاده به فجرسپاسی پیوست(عکس)
وینگر سابق پرسپولیس برای انجام خدمت مقدس سربازی شاگرد مهابادی شد.