احسان قائم مقامی

قائم مقامی رکوردار بهترین پیروزی تاریخ شطرنج ایران
قائم مقامی با برد حریف چینی توانست رکورد بهترین پیروزی تاریخ شطرنج ایران را به نام خود ثبت کند.