احسان لشگری

واکنش احسان لشکری به کوچینگ جنجالی در استونی
مربی تیم کشتی آزاد جوانان درباره استفاده از الفاظ جنجالی هنگام هدایت کشتی گیر جوان گفت: در یک کشتی خاص احتیاج است این اتفاق بیفتد.