ادرسون

ادرسون و رد شایعات عصبانیت نیمار
ادرسون، دروازه بان جوان تیم ملی برزیل شرایط نیمار در اردوی سلسائو را خوب توصیف کرد.