آزاد جوانان

اعزام جوان‌های کشتی آزاد در دقیقه ۹۰
تیم کشتی آزاد جوانان ایران شب گذشته بعد از مساعدت وزیر امور خارجه راهی استونی شد.