آزپیلیکوئتا

آسپلیکوئتا: داور زن؟ جهان رو به پیشرفت است
سزار آسپلیکوئتا، مدافع اسپانیایی چلسی در کنفرانس مطبوعاتی پیش از دیدار با لیورپول حاضر شد.