اسطور‌ه‌های‌ فوتبال آلمان

گلهای‌بازی‌دوستانه‌اسطور‌ه‌های‌آلمان3-اسطور‌ه‌های‌ایتالیا3
گلهای‌بازی‌دوستانه‌اسطور‌ه‌های‌آلمان3-اسطور‌ه‌های‌ایتالیا3 | بازی دوستانه بین پیشکسوتان تیم ملی آلمان در برابر پیشکسوتان ایتالیا که در تاریخ 7 اکتبر 2019 ...