اسماعیل عبداللطیف حسن

رقابت جالب سردار و کریم با ستاره گلزن بحرین
مهاجمان تیم ملی ایران رقابت جالبی با ستاره بحرینی ها برای گلزنی در مسابقه روز سه شنبه خواهند داشت.