اسپورتینگ

خلاصه بازی ریوآوه 1 - اسپورتینگ 1
خلاصه بازی ریوآوه 1 - اسپورتینگ 1 | خلاصه بازی ریوآوه - اسپورتینگ (لیگ پرتغال) تاریخ برگزاری 27 بهمن 1398
افشای شرایط انتقال طارمی از ریوآوه
افشای شرایط انتقال طارمی از ریوآوه | افشای شرایط انتقال طارمی از ریوآوه
خلاصه بازی آیندهوون 3 - 2 اسپورتینگ
خلاصه بازی آیندهوون 3 - 2 اسپورتینگ | خلاصه بازی آیندهوون 3 - 2 اسپورتینگ