اشمایکل

اشمایکل: مطمئنم دخیا در منچستر می ماند
گلر افسانه ای منچستریونایتد از ماندنی شدن داوید دخیا ابراز اطمینان کرد.