اشپیتم آرفی

آرفی: جای بیرانوند ایران نیست!
اشپیتیم آرفی می‌گوید جای بیرانوند اینجا نیست و باید به اروپا برود.