افشین داوری

داوری کنار رفت، فتاحی سرپرست والیبال شد
با حکم وزیر ورزش دبیر فدراسیون به عنوان سرپرست جدید فدراسیون والیبال منصوب شد.
مخالفت وزیر ورزش با استعفای سرپرست والیبال
با اعلام مخالفت وزیر ورزش با استعفای سرپرست فدراسیون والیبال، داوری به کار خود ادامه می دهد.