اف.اف.مالمو

بینی زلاتان؛ هدف جدید هواداران عصبانی مالمو (عکس)
به نظر می رسد که عصبانیت هواداران مالمو از زلاتان ابراهیموویچ پایان نداشته باشد.