الدترافورد

استادیوم الدترافورد 110 ساله شد
استادیوم الدترافورد 110 ساله شد | 110 سال پیش اولین بازی در الدترافورد برگزار شد؛ چنین روزی در سال 1910 لیورپول در روز افتتاحیه ورزشگاه الدترافورد موفق ...