آلمریا

فشار آل شیخ به بازیکنان آلمریا:به لیگ امارات بروید!
باشگاه آلمریا برخی از بازیکنان خود را وادار کرده که به لیگ امارات منتقل شوند؛ اتفاقی که به درآمدزایی این باشگاه کمک ویژگی خواهد کرد.
رئیس ورزش عربستان مالک آلمریا اسپانیا شد
چند روز بعد از ناکامی رئیس ورزش عربستان سعودی در خرید مالکیت باشگاه فرانسوی، سهام باشگاه آلمریا اسپانیا به نام این شیخ متمول سعودی شد.