آلمریا

رئیس ورزش عربستان مالک آلمریا اسپانیا شد
چند روز بعد از ناکامی رئیس ورزش عربستان سعودی در خرید مالکیت باشگاه فرانسوی، سهام باشگاه آلمریا اسپانیا به نام این شیخ متمول سعودی شد.