الکساندر کولاروف

انتخاب اینتر کار بسیار آسانی برای من بود
الکساندر کولاروف، مدافع صربستانی از انتقال به اینتر بسیار خوشحال به نظر می رسد.
سه خرید تابستانی اینتر قطعی شدند
اینتر به زودی الکساندر کولاروف از رم، آرتورو ویدال از بارسلونا و متئو دارمیان از پارما را به خدمت می گیرد.
مدافع صربستانی در آستانه انتقال به اینتر
الکساندر کولاروف، مدافع باتجربه و صربستانی رم در آستانه انتقال به اینتر قرار گرفته است.
گل زیرطاقی الکساندر کولاروف به جنوا
گل زیرطاقی الکساندر کولاروف به جنوا | این بازی در 3 شهریور 98 مصادف با 25 آگوست 2019 برگزار کردید.