امامعلی حبیبی

ملاقات با افسانه زنده؛ببر در نود سالگی
یک روز پیش از آنکه به ۹۰ سالگی برسد، غافلگیر شد.
خاطره جذاب امامعلی حبیبی از المپیک ملبورن
قهرمان سابق جهان و المپیک گفت: در 12 سالی که با تختی در اردوی تیم ملی زندگی کردیم، دروغ از او نشنیدم چون در ذاتش نبود.