امید ایران

سایپا صاحب بیشترین نماینده در تیم امید
تیم فوتبال سایپا با 4 نماینده صاحب بیشترین بازیکن درتیم امید است.