امیرمهدی جانملکی

با دعوت از جانملکی، تعداد امیدها به عدد 28 رسید
نام امیرمهدی جانملکی مدافع سایپا به فهرست بازیکنان تیم امید اضافه شد.