امیلیو بوتراگنو (رئیس بخش ارتباطات)

مدیر رئال: آرئولا ما را نجات داد
رئال مادرید در دیداری که دو نیمه متفاوت داشت برابر بروژ 2-2 متوقف شد. یکی از نکات قابل توجه، تعویض تیبو کروتوا بین دو نیمه از سوی زیدان بود.