امین کاویانی نژاد

رونمایی از قرعه 4 فرنگی‌کار ایرانی
4 فرنگی کار ایرانی حریفان خود را در روز نخست مسابقات جهانی شناختند.