آنخل دیماریا

گلهای برتر هفته 13 لوشامپیونه فرانسه 20-2019
گلهای برتر هفته 13 لوشامپیونه فرانسه 20-2019 | مروری بر گلهای برتر هفته 13 لوشامپیونه فرانسه 20-2019
دریبل برتر پاریسی ها در هفته دهم لوشامپیونه
دریبل برتر پاریسی ها در هفته دهم لوشامپیونه | دریبل برتر پاریسی ها در هفته دهم لوشامپیونه
ضربه چیپ دیدنی دیماریا؛ گل دوم پاری سن ژرمن
ضربه چیپ دیدنی دیماریا؛ گل دوم پاری سن ژرمن | ضربه چیپ دیدنی آنخل دیماریا؛ گل دوم پاری سن ژرمن به نیس
دریبل برتر پاریسی هادر بازی مقابل تولوز
دریبل برتر پاریسی هادر بازی مقابل تولوز | دریبل برتر پاریسی هادر بازی مقابل تولوز