آندری لونین

قهرمان جهانی که دروازه بان سوم رئال است!
شرایط در رئال مادرید برای آندری لونین، سنگربان جوان رئال مادرید مناسب نیست.