اینترمیلان

به بهانه ورود سانچز به باشگاه اینترمیلان
به بهانه ورود سانچز به باشگاه اینترمیلان | الکسیس سانچز فردا برای انجام تست های پزشکی و نهایی کردن انتقال خود با باشگاه اینتر در شهر میلان حاضر خواهد شد ...