برترین ها

اوبامیانگ؛ کاندید بهترین مهاجم نوک سال ۲۰۱۹
اوبامیانگ؛ کاندید بهترین مهاجم نوک سال ۲۰۱۹ | بهترین بازیکن های سال ۲۰۱۹ را شما در کانال ورزش سه انتخاب کنید
سرژ گرنابری؛ نامزد بهترین مهاجم راست سال 2019
سرژ گرنابری؛ نامزد بهترین مهاجم راست سال 2019 | سرژ گرنابری؛ نامزد بهترین مهاجم راست سال 2019 به انتخاب ورزش سه شما میتوانید در کانال رسمی ورزش سه به ...
حکیم زیاش؛ نامزد بهترین مهاجم راست سال 2019
حکیم زیاش؛ نامزد بهترین مهاجم راست سال 2019 | حکیم زیاش؛ نامزد بهترین مهاجم راست سال 2019 به انتخاب ورزش سه شما میتوانید در کانال رسمی ورزش سه به کاندید ...
برناردو سیلوا؛ نامزد بهترین مهاجم راست سال 2019
برناردو سیلوا؛ نامزد بهترین مهاجم راست سال 2019 | برناردو سیلوا؛ نامزد بهترین مهاجم راست سال 2019 به انتخاب ورزش سه شما میتواند در کانال رسمی ورزش سه ...
پائولو دیبالا؛ نامزد بهترین مهاجم راست سال 2019
پائولو دیبالا؛ نامزد بهترین مهاجم راست سال 2019 | پائولو دیبالا؛ نامزد بهترین مهاجم راست سال 2019 به انتخاب ورزش سه شما میتوانید در کانال رسمی ورزش سه ...
الکس ساندرو؛ کاندید بهترین دفاع چپ سال 2019
الکس ساندرو؛ کاندید بهترین دفاع چپ سال 2019 | الکس ساندرو؛ کاندید بهترین دفاع چپ سال 2019 در کانال ورزش سه شما انتخاب کنید
دنی رز؛ کاندید بهترین دفاع چپ سال 2019
دنی رز؛ کاندید بهترین دفاع چپ سال 2019 | دنی رز ؛ کاندید بهترین دفاع چپ سال 2019 در کانال ورزش سه شما انتخاب کنید
نجات دروازه های قهرمانانه مدافعان
نجات دروازه های قهرمانانه مدافعان | وقتی مدافعان حتی موفق تر از دروازه بانها باعث گل نخوردن تیم خود می شوند و با جان و دل از دروازه تیم خود دفاع می کنند. ...