بهترین هافبک دفاعی

انگولو کانته؛ کاندید بهترین هافبک دفاعی سال ۲۰۱۹
انگولو کانته؛ کاندید بهترین هافبک دفاعی سال ۲۰۱۹ | بهترین بازیکن های سال ۲۰۱۹ را شما در کانال ورزش سه انتخاب کنید
بوسکتس؛ کاندید بهترین هافبک دفاعی سال ۲۰۱۹
بوسکتس؛ کاندید بهترین هافبک دفاعی سال ۲۰۱۹ | بهترین بازیکن های سال ۲۰۱۹ را شما در کانال ورزش سه انتخاب کنید
دی‌یانگ؛ کاندید بهترین هافبک دفاعی سال ۲۰۱۹
دی‌یانگ؛ کاندید بهترین هافبک دفاعی سال ۲۰۱۹ | بهترین بازیکن های سال ۲۰۱۹ را شما در کانال ورزش سه انتخاب کنید
رودری؛ کاندید بهترین هافبک دفاعی سال ۲۰۱۹
رودری؛ کاندید بهترین هافبک دفاعی سال ۲۰۱۹ | بهترین بازیکن های سال ۲۰۱۹ را شما در کانال ورزش سه انتخاب کنید